മരപ്പാവകള്‍ (കാരൂര്‍)

ഒന്നാം ഭാഗം


രണ്ടാം ഭാഗം


മൂന്നാ ഭാഗംDownload Links

ഒന്നാം ഭാഗം
രണ്ടാം ഭാഗം
മൂന്നാ ഭാഗം
കാരൂർ നീലകണ്ഠപ്പിള്ള (1898-1975)

പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാട്ടിന്റെ അവസാനകാലത്തു ഏറ്റുമാനൂരിൽ ജനനം. പഠനം ഏഴാം ക്ലാസ്സ്‌, സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകൻ. സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സംഘത്തിന്റെ ആദ്യകാല ഭാരവാഹികളിൽ ഒരാൾ. ബാലസാഹിത്യത്തിലും ഹാസ്യസാഹിത്യത്തിലും പ്രഗൽഭൻ.

അവാർഡുകൾ:

1968 - കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി

പ്രധാന കൃതികൾ (ചെറുകഥകൾ):

- പൂവമ്പഴം
- മരപ്പാവകൾ
- രാജകുമാരിയും ഭൂതവും