നിധി എന്ന സുകൃതക്ഷയം (മുണ്ടൂര്‍ കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി)

മുണ്ടൂര്‍ കൃഷ്ണന്‍കുട്ടിയുടെ "നിധി എന്ന സുകൃതക്ഷയം"

ഭാഗം ഒന്ന്ഭാഗം രണ്ട്‌Download Links

ഭാഗം ഒന്ന്
ഭാഗം രണ്ട്‌3 comments:

  samshayalu

October 31, 2008 at 7:08 PM

This comment has been removed by the author.
  ചാരുദത്തന്‍‌

December 6, 2008 at 12:10 PM

കഥനം നന്നായിരിക്കുന്നു.

  മാണിക്യം

December 6, 2008 at 5:04 PM

മുണ്ടൂര്‍ കൃഷ്ണന്‍കുട്ടിയുടെ കഥ,
ജാഡകളില്ലാതെ ജീവിത യാഥാര്‍ത്യം
വളരെ നല്ല രീതിയില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
ആഖ്യായനം നന്നായി ...
മുണ്ടൂരിന്റെ സ്മരണക്ക് മുന്നില്‍ ആദരാംഞ്ജലി